MSME Registration in Marathi

MSME Registration in MarasMarathi for Maharashtra State edistricts

MSME चा विस्तार काय आहे

Micro Small Medium Enterprise हा विस्तारित रूप आहे.

सुक्षम लघु उद्योग नोंदणी करण्या करिता आम्ही मदद करतो हि नोंदणी जे नवीन उदयोजक तसेच सध्या जे उदयोजक आहेत त्यांच्या साठी खूपच महत्वाचे आहे.

MSME Registration चे फायदे काय आहेत :

वरील नोंदणी केलास खालील फायदे होतात जसे

Term loan मिळणे
Electricity subsidy मिळणे
नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे .
Mudra loan घेण्यासाठी हि नोंदणी आवश्यक आहे

1
उद्यम नोंदणीचे फायदे
सूक्ष्म, लघुआणण मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकारचेददनांक २६ जून, २०२० चे
राजपत्र संबंणित णिशेष कलम दोन, खंड ३, उप-खंड (२) मध्येनमूद गुंतिणूक ि
उलाढालीिर आिाररत संयुक्त तरतुदी या सूक्ष्म, लघुि मध्यम उद्यमांच्या िगगिारीसाठी
ददनांक १ जुलै, २०२० पासून लागूहोतील.
व्यिसाय करणेसुलभ करण्याच्या दृष्टीनेनिीन व्याख्या अनुरूप करण्यात आली असून या
प्रणालीद्वारेएम.एस.एम.ई ना कायम स्िरूपी नोंदणी अर्ागत “उद्यम नोंदणी” सुरु करण्यात
आली आहे.
ठळक िैणशठ्ये
 कुणीही आपल्या व्यिसायासाठी उद्यम नोंदणी करू शकतो. ही नोंदणी पुढील
कोणत्याही पोर्गल द्वारे करता येते
https://udyamregistration.gov.in/Government-India/MinistryMSME-registration.htm
 उद्यम नोंदणीची प्रदिया ही पूणगपणेणडणजर्ल असून कोणताही दस्तऐिज अपलोड
करण्याची गरज नाही
 उद्यम नोंदणी प्रदिया पूणगतः मोफत असून कोणत्याही प्रकारचेशुल्क आकारले
जाणार नाही.
 नोंदणी प्रदिया पूणगझाल्यािर ई-प्रमाणपत्र “उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र” ऑनलाईन
ददलेजाईल.
 या प्रमाणपत्रात डायनॅणमक क्यूआर कोड आहे ज्यातून आमच्या पोर्गलिरील
एंर्रप्राइझ बद्दलचा नोंद केला गेलेला तपशील पाहता येईल.
2
 जो हेतुपुरस्सर चुकीची माणहती देतो ककंिा स्ित: घोणषत केलेली तथ्येदडपण्याचा
प्रयत्न करतो आणण त्या द्वारेउद्यम नोंदणी करतो अशा व्यक्ती कायद्याच्या कलम २७
अंतगगत णनर्दगष्ट दंडास पात्र राहतील.
 ऑनलाइन प्रणाली आयकर आणण िस्तूि सेिा कर आयडेंरर्दफकेशन िमांक
(जीएसर्ीआयएन) प्रणाली णिभागासोबत पूणगपणेएकीकृत करण्यात आली आहे,
गुंतिणूकीचा तपशील आणण उपिमांची उलाढाल सरकारी डेर्ाबेस िरून आपोआप
घेतलेजातात. उलाढालीची गणना करताना णनयागतची गणना केली जात नाही.
 ज्यांच्याकडे ईएम -२ ककंिा यूएएम नोंदणी ककंिा एमएसएमई मंत्रालयाच्या
प्राणिकृत अणिकाऱ्या द्वारेकेलेली नोंदणी आहेत्यांनी ३१.०३.२०२१ पूिी स्ितःची
पुननोंदणी करािी.
 कोणताही उद्यम एकापेक्षा जास्त उद्यम नोंदणी दाखल करू शकत नाही. मात्र
उत्पादन ककंिा सेिा ककंिा दोन्ही अशी अनेक उद्यमी कामेउद्यम नोंदणी मध्ये
जोडल्या जाऊ शकतात.
नोंदणीसाठी आिश्यक कागदपत्रे
 नोंदणीसाठी केिळ आिार िमांक आिश्यक आहे
 PAN Card & GST असणेददनांक ०१.०४.२०२१ पासून बंिनकारक असणार
आहे.
नोंदणीचे फायदे
 एंर्रप्राइझसाठी ही कायमची नोंदणी आणण मूलभूत ओळख िमांक असेल.
 एमएसएमई नोंदणी पेपरलेस असून ती स्ि-घोषणेिर आिाररत आहे.
 नोंदणी नूतनीकरण करण्याची गरज नाही.
3
 उत्पादन ककंिा सेिा ककंिा दोन्ही अशी अनेक उद्यमी कामे एकाच उद्यम नोंदणी
मध्येजोडल्या जाऊ शकतात. उद्यम नोंदणीबरोबरच व्यिसायाची नोंदणी GeM
(Government e-Marketplace for Govt. to Business) िर करू शकतात तसेच
समािान पोर्गल (पेमेंट्सच्या ददरंगाईशी संबंणित समस्यांचेणनराकरण करण्याचे
पोर्गल) आणण त्याच िेळी एमएसएमई स्ित: र्ीआरईडीएस (TReDS) प्लॅर्फॉमगिर
देखील जाऊ शकतात (the invoices of receivables are traded on this
platform) 1. www.invoicemart.com 2.www.m1xchange.com 3.
www.rxil.in ” या तीन उपलब्ि प्लॅर्फॉर्मसगद्वारेनोंदणी करू शकतात.
 उद्यम नोंदणी एमएसएमईंना एमएसएमई मंत्रालयाच्या णिणिि योजनांचा लाभ
घेण्यास मदत करू शकतेजसेकी िेणडर् गॅरंर्ी योजना, सािगजणनक खरेदी िोरण,
शासकीय णनणिदा ि णिलंब झालेल्या देयकाणिरूद्ध संरक्षण इ.
 बँकांकडून प्रािान्य क्षेत्रासाठी कजगदेण्यास पात्र ठरते.

अग्रिम क्षेत्र कजग:
प्रािान्य सेक्र्र लेनन्डंग (पीएसएल) मागगदशगक तत्त्िेररझर्वहगबँक ऑफ इंणडया द्वारेजारी
केल्या जातात. ररझर्वहगबँक ऑफ इंणडयानेRBI/FIDD/2020-21/72 Master Directions
FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 dated September 04, 2020 द्वारे
प्रािान्य क्षेत्रातील कजग देण्याबाबत मागगदशगक सूचना जारी केली आहेत. त्यानुसार,
प्रािान्य क्षेत्रातील श्रेणी खालील प्रमाणेआहेत (i) शेती (ii) सूक्ष्म, लघुआणण
मध्यम उपिम (iii) णनयागत पत (iv) णशक्षण (v) गृहणनमागण (vi) सामाणजक पायाभूत
सुणििा (vii) नूतनीकरणयोग्य ऊजाग (viii) इतर, तद्नुसार एमएसएमई क्षेत्र प्रािान्य
क्षेत्रातील कजागच्या अंतगगत येते. एस.ओ. 2119 (ई) रोजी ददनांक 26 जून 2020 रोजी
4
पररपत्रक आरबीआय / 2020-2021 / 10 एफआयडीडी.एमएसएमई आणण
एनएफएस.बी.सी. िमांक 3 / 06.02.31 / 2020-21 एफआयडीडी.एमएसएमई आणण
एनएफएस सह. इ.स.पू. ि .4 /06.02.31 / 2020-21 दद 2 जुलै2020, 21 ऑगस्र्
2020 अनुिमे‘सूक्ष्म, लघुएिं मध्यम उद्यम क्षेत्राकररता िेणडर् प्रिाह आणण िेळोिेळी
अद्यतणनत केलेजाते. पुढे, असेएमएसएमई कोणत्याही गोष्टीशी संबंणित, कोणत्याही
प्रकारेिस्तूंचेउत्पादन ककंिा उत्पादन करण्यात गुंतलेपाणहजे, उद्योग (णिकास आणण
णनयमन) कायद्याच्या पणहल्या अनुसूचीमध्येणनर्दगष्ट केलेला उद्योग, 1951 ककंिा कोणतीही
सेिा ककंिा सेिा प्रदान करण्यात ककंिा प्रस्तुत करण्यात गुंतलेली असायला पाणहजे.
आरबीआयच्या मागगदशगक सूचनांचेपालन करणारेएमएसएमईंना ददलेली सिगबँक कजे
प्रािान्य क्षेत्र कजगअंतगगत िगीकरणासाठी पात्र आहेत.

Please refer msmemumbai.gov.in website for more detials.